فعالیتهای فوق برنامه: واحد بهداشت

به نام خدا

بهاره سادات ابطحی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مربی بهداشت دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز(دوره اول و دوم)

اهداف و فعالیت های آموزشی و بهدشتی: