جستجو
فایل توضیحات فایل  
gh2-shirazuروز آزمایشگاه گرامی باد.pdf گزارشکار گرامیداشت هفته آزمایشگاه سال تحصیلی 99-98
gh2-shirazuکنگره زیست پزشکی.pdf ثبت نام در کنگره زیست پزشکی
gh2-shirazuبرنامه های اردو و بازدید از مراکز علمی-دبیرستان دخترانه دانشگاه متوسطه دوم-سال تحصیلی 98.pdf برنامه های اردو و بازدید از مراکز علمی-دبیرستان دخترانه دانشگاه متوسطه دوم-سال تحصیلی 98-97
gh2-shirazutarhHamyarMoallem.pdf دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز متوسطه دور دوم، مجری طرح همیار معلم
gh2-shirazutarh_taali_modiriat.pdf دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز متوسطه دور دوم، مجری طرح تعالی مدیریت