افتخارات فرهنگی و هنری

سال تحصیلی 98-97

مقام اول ناحیه در رشته سرود همگانی ناحیه 1 و راهیابی به مرحله استانی

مقام اول ناحیه در رشته نقاشی همگانی ناحیه 1 و راهیابی به مرحله استانی

مقام برگزیده جشنواره نوجوان سالم در مرحله ناحیه در رشته روزنامه دیواری (ملیکا بینا - مارال حسین یار)

مقام برگزیده جشنواره نوجوان سالم در مرحله ناحیه در رشته نقاشی (نور بردستانی)

 

 

 

سال تحصیلی 97-96

honari Copy


چاپ