فعالیتهای فوق برنامه: واحد فن آوری

نام  و نام خانوادگی  :  زهرا بازرگان

آخرین مدرک تحصیلی:  فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم در رشته دبیری شیمی در تیرماه 70

تدریس درس شیمی در سال 70و 71 در دبیرستان دخترانه واقع در خرامه
تدرس درس شیمی از سال 72در دبیرستان نمونه دولتی توحید
همزمان تدریس در دبیرستان های شاهد 15، تیزهوشان ناحیه 2 و پژوهشسرای جابربن به طور پراکنده تا سال 91
سال  91 فعالیت به عنوان معاون اجرایی در دبیرستان بهشتی 
در سال 92 تا 95به عنوان معاون فناوری در دبیرستان بهشتی
سال  95 تا97  در دبیرستان امام رضا(ع) فعالیت به عنوان معاون فناوری ،اجرایی 
از سال 97 در دبیرستان دانشگاه فعالیت در سمت معاونت اجرایی و فناوری .


چاپ