گزارش امتحانات(شفاهی، کتبی، جامع و امتحانات شبه نهایی دوازدهم) در ایام تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا

Capture12

126

127

128

129

130

131

132

133


چاپ