گزارش بخشی از *فعالیت های فناوری* انجام گرفته در ایام تعطیلی مدارس به علت شیوع بیماری کرونا و تدریس های مجازی

45

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

5555555555

6666666

44


چاپ