برگزاری جلسه آموزشی فضای تدریس مجازی (سرور های بیگ بلو باتن و اداب کانکت) و رفع ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری دانش آموزان جدیدالورود- مورخ 99/6/10

جلسه آموزش فضای سایت


چاپ