مانور بازگشایی دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز (دوره دوم) همزمان با مانور بازگشایی ادره آموزش و پرورش ناحیه2 - 99/6/11

WhatsApp Image 2020 09 01 at 22.59.291

WhatsApp Image 2020 09 01 at 22.57.222

WhatsApp Image 2020 09 01 at 22.54.56

WhatsApp Image 2020 09 01 at 22.57.212

WhatsApp Image 2020 09 01 at 22.54.55

WhatsApp Image 2020 09 01 at 22.57.21


چاپ