کسب مقام های کشوری توسط دانش آموزان عزیز ملیکا صحراگرد رتبه دوم در رشته هنرهای دستی تجسمی گرایش فتومونتاژ و یاسمن خواجه نوری در رشته نقد ادبی گرایش نقد فیلم

WhatsApp Image 2020 09 19 at 22.36.30

WhatsApp Image 2020 09 19 at 22.36.19