پوستر های تبلیغاتی کاندید های شورای دانش آموزی-آبان ماه99

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.53

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.52

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.50

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.51

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.521

WhatsApp Image 2020 10 23 at 05.58.491


چاپ