برگزاری جلسه تصمیم گیری با اعضای شورای دانش اموزی در رابطه با امتحانات نوبت اول

 Shot 0247.png برگزاری جلسه تصمیم گیری با حضور اعضای شورای دانش اموزی و نمایندگان کلاس ها در رابطه با امتحانات نوبت اول دی ماه 1399


چاپ