برگزاري جلسه توجيهي آزمون هاي معرفي دوازدهم

 111.png

 

جلسه توجيهي امتحانات معرفي پايه دوازدهم در تاريخ 16 فروردين 1400 برگزار شد و در اين جلسه نکات و قوانين مربوط به شرکت در آزمون هاي معرفي در فضاي ادوبي کانکت به دانش آموزان عزيز ارائه گرديد


چاپ