برگزاري جلسه توجيهي پايه هاي دهم و يازدهم

1122.png

 

جلسه توجيهي پايه هاي دهم و يازدهم در خصوص امتحانات مستمر در تاريخ 5 ارديبهشت 1400 در فضاي ادوبي کانکت برگزار گرديد


چاپ