برگزاري جلسه توجيهي پايه هاي دهم و يازدهم با موضوع امتحانات پاياني ترم دوم

123.png جلسه توجيهي پايه هاي دهم و يازدهم با موضوع امتحانات پاياني ترم دوم در تاريخ 1400/2/15 در فضاي ادوبي کانکت برگزار شد


چاپ