بازدید دانش آموزان از رصدخانه دانشگاه شیراز و شام در هتل شیراز با همراهی دبیران-بهمن ماه 98

 

 


چاپ