كسانی كه در انتظار زمان نشسته‌اند، آن را از دست خواهند داد.


چاپ