امروز فرد تحصیل‌کرده واقعی کسی است که یادگرفته دائما در زندگی آموزش ببیند.


چاپ