درگذشت ناگهانی همکارگرامی مرحوم حاج ابوطالب محمدابراهیمی را به خانواده محترم وسایربستگان بویژه عوامل اجرایی ومعلمین مجتمع آموزشی دانشگاه شیرازتسلیت عرض نموده وبرای آن مرحوم علودرجات و برای بازماندگان صبرجزیل واجرعظیم ازخداوند متعال خواستاریم.


چاپ