دومین جلسه شورای دبیران به همراه آموزش سامانه فارس آموز توسط سرکار خانم صمیمی و آموزش سایت گزینه دو توسط سرکار خانم بازرگان و صحبت های سرکار خانم معلایی با همکاران

برای دیدن تصاویر به اخبار تصویری مراجعه نمایید


چاپ